Gossip Lanka News Exclusive

Life Style

Sponsored Ads

Gossip E Lanka Latest

Gallery

Face Book

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

weu;s ckl l÷¨‍ i,ñka l, l;dj
(Video)

bvï yd bvï ixj¾Ok wud;H ckl nKavdr f;kakfldaka Y‍%S ,xld ksoyia mlaIhg j¾;udkfha uqyqK§ug isÿù we;s wNsfhda. ms<snoj Bfha ^30& woyia m< l<d' ta" .f,afj, à'î' f;kakfldaka Yd,dfõ meje;s W;aijhlg tlafjñka'


wud;Hjrhd woyia olajk w;r;=r b;d ye.=ïnrj l÷¿ i,ñka l;d lr we;s njhs jd¾;djkafka'

fuys§ wud;Hjrhd Y‍%S ,xld ksoyia mlaIh ;=< ;jÿrg;a hg;ajeisfhl= f,i isáh fkdyels nj o lshd isáhd'

wud;Hjrhd oEfia l÷¨‍ we;sj l, l;dj my;ska krUkak''

Sponsored Ads

wal pal

Sponsored Ads

Gallery

Politics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...